Konserwator Wózków Jezdniowych z Mechanicznym Napędem Podnoszenia. Obecnie wprowadziliśmy nowy dział dla osób posiadających wykształcenie w kierunku mechanicznym:

- Kurs konserwatora wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Jest to stosunkowo młoda dziedzina podlegająca UDT, tj. Urzędowi Dozoru Technicznego w zakresie UTB, tj. Urządzeń Transportu Bliskiego (wózki widłowe)

Uczestnicy kursu:

Kurs jest przeznaczony dla osób prowadzących przeglądy i konserwacje wózków jezdniowych podnośnikowych.


 

Warunki uczestnictwa:

Konserwację wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia mogą wykonywać osoby, które spełniają wymagania określone w ustawie o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), a także wymagania dodatkowe dla konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem akumulatorowym i spalinowym gazowym, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

Kandydat na konserwatora w części elektrycznej musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV. W przypadku wózków przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zaświadczenie kwalifikacyjne powinno posiadać odpowiednią adnotację.

Kandydat na konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem spalinowym gazowym musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy przy urządzeniu, instalacjach i sieciach gazowych wytwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie wybranych osób o dobranych kwalifikacjach do:

a) prawidłowej konserwacji wózka podnośnikowego związanej z eksploatacją wózka,

b) oceny stanu technicznego wózka i dopuszczenie wózka do użytkowania (eksploatacji),

c) nabycie umiejętności właściwej interpretacji instrukcji, DTR i obowiązujących norm dotyczących badanego wózka.

Czas trwania kursu:

Zajęcia na kursie trwają 56 godzin, w tym 24 godziny zajęć praktycznych. Kurs zakończony jest egzaminem.

Egzamin:

Ukończenie kursu umożliwi absolwentom przystąpienie do egzaminu składającego się z części praktycznej i teoretycznej przed komisją powołąną przez UDT.

 

  • Nauka jazdy

    W 1998 roku rozpoczęliśmy szkolenia kierowców na kategorię A, B i prowadzimy ten dział do chwili obecnej.Ponadto prowadzimy kursy doszkalające dla osób posiadających prawo jazdy...

  • Rzeczoznawcy

    Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) oraz P.W."KUNSZT" Rzeczoznawca (SITR) w zakresie:Maszyny, Urządzenia i Środki Transportu...

  • Usługi

    P.W."KUNSZT" świadczy również usługu Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie. Konserwacji urządzeń transportu bliskiego w kategorii II WJK.Wózki jezdniowe podnośnikowe...